dilluns, 20 abril de 2015

Deixar de fumar, tractaments antidepressius i risc de suïcidi


[NOTA: Se puede traducir el texto al idioma que se desee utilizando el traductor de Google, cuyo acceso está disponible a la derecha de esta entrada]

Algunes dades epidemiològiques introductòries: el tabac mata i deixar de fumar augmenta la supervivència

El tabac ha demostrat ser un important factor de risc respiratori i cardiovascular que ocasiona un augment de mortalitat important per als fumadors.
Deixar de fumar redueix significativament el risc de mortalitat per càncer de pulmó. Recordarem que els no fumadors tenen un risc acumulat de mortalitat per càncer de pulmó que oscil·la entre el 0,2% (dades de cohorts britàniques) i el 0,44 % ( cohorts nord-americanes) als 75 anys, risc que augmentaria al 16 % en els fumadors. Els homes fumadors que deixen de fumar als 30 anys redueixen el seu risc al 2%, i si ho deixen als 40, 50 o 60 anys ho fan al 3%, 6% i 10 % respectivament. Les dones parteixen d'uns riscs acumulats de mortalitat per càncer de pulmó al voltant del 0,4 % en no fumadores (similars en distintes cohorts), risc que augmentaria al 9,5% als 75 anys en fumadores, i que disminuiria al 5,3% si deixen el tabac als 60 anys o al 2,2 % si ho fan als 50 anys –no és pot calcular el risc per a dones que deixen de fumar abans per manca de potència estadística– (1).

Diferents estratègies s'han mostrat efectives per abandonar l'hàbit tabàquic, entre elles les mesures legislatives (prohibició de la publicitat i de fumar en espais públics), l’augment substancial del cost de compra, el consell breu a la consulta mèdica, la teràpia conductista individual i grupal etc. Entre els diferents tractaments farmacològics disponibles s'inclou la teràpia de substitució amb nicotina (TST), el bupropion (antidepressiu ) o la vareniclina (agonista parcial dels receptors de nicotina) (2).

El cervell humà, eixe desconegut
Els coneixements actuals en neurobiologia no permeten explicar la complexitat de les conductes humanes i encara no hem resolt si hem de qualificar determinats comportaments com a patologies o com esdeveniments naturals  (irritabilitat, dèficit d'atenció, tendències suïcides). Tampoc sabem el paper de determinats neurotransmissors ni contestar preguntes com ara per què una persona determinada, de qualsevol cultura d’arreu del món té una conducta suïcida en un moment donat o per què s'ha descrit un consum de metilfenidat més elevat entre els soldats que entre la població general, encara que sí que se sap que aquestes conductes estan relacionades sobretot amb l’estructura de personalitat, derivades al seu torn de l’ambient socio-familiar d’origen i per la presència de factors estressants externs.

La polèmica actual que envolta molts fàrmacs antidepressius (ATD) pels seus possibles efectes adversos (paradoxalment) psiquiàtrics, fins i tot el suïcidi (3), també ha afectat a alguns fàrmacs utilitzats per deixar de fumar, com ara varenicilina (4).

Respecte al possible augment de risc de suïcidi per fàrmacs ATD les dades són difícils d'interpretar, entre altres coses perquè aquest risc, del voltant de l' 1,5 % en la població general, passa a ser molt menor si restringim el temps d'observació: d'uns cinc anys als estudis de cohorts a només poques setmanes de durada a la majoria d'assajos clínics (AC), fet que resta validesa externa al gran metanàlisi (MA) de recent publicació. Per exemple, sobre l'efecte del tractament ATD i risc de suïcidi, en un estudi de cohorts amb més de 200.00 pacients  Coupland et al recullen tan sols 98 suïcidis durant els 5 anys de seguiment (risc absolut del 0,05%) (5), i a l’estudi de MA d'Stone et al només hi va haver 8 suïcidis entre més de 100.00 pacients (risc absolut del 0,01%) en 372 AC estudiats (6).

En el cas de vareneclina, Thomas et al (7) al seu MA realitzat en 10.761 participants inclosos de 39 AC, obtenen un resultat de 6 morts per suïcidi (risc absolut del 0,06%), 4 al grup de la vareniclina i 2 al grup de placebo.

En resum, el risc de suïcidi entre persones amb depressió durant períodes d’observació relativament curts es tan baix que no permet que els estudis habituals d’intervenció -assaigs clínics- puguen detectar diferència alguna significativa entre el grup d’intervenció i el placebo. En altres paraules, i a partir d’aquestes dades, a hores d’ara encara no sabem si els ATD redueixen o augmenten el risc de suïcidi, però podem deduir que cas d’haver algun efecte, la seua magnitud seria mínima.
El mateix succeeix amb altres estudis d’intervenció duts a terme amb la població general (i per tant de baix risc basal de suïcidi), com és el cas dels pacients que participen en els estudis per a deixar de fumar, p,e. amb vareniclina.


Suïcidis, estudis observacionals i metanàlisis
Les aplicacions i limitacions dels MA, en els temps actuals de sacralització de la Medicina Basada en l'Evidència, fa anys que es debaten. Aporten llum, sense dubte, tant en la interpretació de l’heterogeneïtat de diferents AC com dels determinants del biaix de publicació, però també presenten limitacions importants derivades dels procediments estadístics aplicats (model d'efectes fixes o al·leatoris) per detectar heterogeneïtat (8)
Per això en esdeveniments de baixa incidència com ara els suïcidis, hem de fixar-nos també en els resultats del grans estudis observacionals de cohorts, tot i les seues limitacions (causalitat, biaix de sel·lecció).

Per al cas del tractament antidepressiu, l'extens estudi de cohorts  de Coupland et al, fet a consultes d'AP britàniques amb un seguiment de 5 anys (5) ha trobat un risc augmentat de suïcidi durant el tractament  i els 28 dies següents a la seua retirada amb alguns antidepressius (venlafaxina, mirtazapina, trazodona) però no amb ISRS (citalopram,fluoxetina, sertralina, escitalopram) –  cal dir que el bupropion no va ser estudiat, ja que no és un tractament d'elecció en les síndromes depressives.
Aquest estudi té algunes limitacions, com ara la baixa incidència del suïcidi a la població estudiada, ja que només 198 suïcidis durant els 5 anys de seguiment de 238.00 pacients (que equival a un risc absolut del 0,002%), tal vegada com a conseqüència de que la població amb més risc de suïcidi no haja acudit al sistema sanitari.
Per altra banda, podria haver un risc de selecció per indicació, ja que podria ser que els tractats amb ATD distints dels ISRS patiren depressions més severes, o que en cas d’intentar suïcidar-se tingueren “més èxit” a causa de que són ATD amb més risc de mortalitat en cas de sobredosis.
Tot i aquestes limitacions, cal tindre en compte els resultats de l’estudi.


Contradicció entre els efectes descrits a la vida real i als estudis amb tractament amb vareniclina per deixar de fumar
En el cas del tractament amb vareniclina per deixar de fumar, la polèmica ha sortit per les diferents conclusions a què arriben els estudis amb  diferents metodologies, i les dades provinents del sistema de notificacions d'efectes adversos de la FDA. Des del 2009 la fitxa tècnica del producte informa sobre els possibles efectes psiquiàtrics de la vareniclina amb una black-box, la icona de més alta graduació entre les possibles que la FDA adjudica als efectes adversos recollits pel procediment de targeta groga.

En un estudi observacional portat a terme a Nova Zelanda amb 3.415 pacients, el 3% del grup amb vareniclina va patir símptomes depressius, dels quals el 65% va millorar amb la seua retirada (9). El mateix equip de la Universitat de Bristol, que  ja havia portat a terme un estudi de cohorts amb més de 100.000 pacients de 349 punts d'Atenció Primària britànics en 2013, i no havia trobat un augment de risc de depressió ni de suïcidi  entre els grups de bupropion, vareniclina o tractament substitutiu amb nicotina (TSN) (10), ara, al 2015, planteja un MA per tancar la polèmica revalidant els resultats i les conclusions dels estudis observacionals:  no troba un augment de risc de suïcidi associat al tractament amb vareniclina- però si amb altres símptomes psiquiàtrics ja descrits com ara somnis anormals, insomni i fatiga (7).

Prèviament, altres dos estudis britànics de cohorts no varen trobar una associació entre risc de suïcidi i vareniclina (11,12) ni TSN (12) i un MA patrocinat per la IF tampoc, encara que va ser criticat pels seus possibles conflictes d'interès (13).


En resum, unes dades contradictòries que confondran, no només als pacients que varen aconseguir que la fitxa tècnica del producte informara sobre els possibles efectes psiquiàtrics de la vareniclina, sinó als professionals responsables de les recomanacions terapèutiques.

Un abordament raonable passaria per esgotar primer les teràpies menys polèmiques i més segures (teràpia individual o grupal) i en cas de prescriure tractament farmacològic distint de la TSN, proposar una vigilància estreta dels pacients, sobretot durant els períodes de major risc (instauració i retirada del tractament) però també al cap de mesos o fins i tot d’anys després (vigilància de la persistència de la deshabituació i de la salut mental).Declaració de conflicte d’nterés:
Ni els redactors de la present entrada, ni el Grup del Medicament en conjunt, ni els seus familiars, tenen cap conflicte d’interès amb la industria tabaquera, ni amb la industria fabricant de medicaments per a deixar de fumar, ni amb la industria fabricant d’antidepressius.


Bibliografia:
1.            Peto R, et al. Smoking, smoking cessation and lung cancer in the UK since 1850: combination of national statistics with two case-control studies. BMJ 2000 (321): 323-329.
2.            NICE. Smoking Cessation Services. 2013.  (Consultat el 15 de abrol de 2015)
3.            Sinyor M, et al. Antidepressants and risk of suicide. BMJ 2015 ;350: h783doi:10.1136/ bmj .h783.
4.            Harrisson-Woolrich M . Mental healths effects of varenicline. BMJ 2015;350: h: 1168 doi: 10:1136/bmj.h1168.
5.            Coupland C, et al. Antidepressant use and risk of suicide and attempted suicide or self harm in people aged 20 to 64: cohort study using a primary care database. BMJ 2015; 350:h517 doi:10.1136/bmj.h517
6.            Stone M, et al. Risk of suicidality in clinical trials with antidepressants in adults: analysis of propietary data submitted to US FDA. BMJ 2009; 339: b 2880.
7.            Thomas KH et al. Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review an meta-analysis. BMJ 2015; 350: h1109. doi:10.1136/bmj.h1109
8.            Delgado-Rodriguez M. Systematic reviews of meta-analyses: applications and limitations. J Epidemiol Community Health 2006: 60: 90-92.
9.            Harrisson-Woolrich M, et al. J Psychiatric adverse events associated with varenicline: an intensive post-marketing study in New Zealand. Drug Saf 2011; 34: 763-72
10.        Thomas KH, et al. Smoking cessation treatment and risc of depression, suicide and harm in the Clinical Practice Research Datalin: prospective cohort study. BMJ 2013; 347:f5704 doi:10,1136/bmj,f5704
11.        Gunnell D, et al. Varenicline and suicidal behaviour. A cohort study based ion the General Practice Research Database. BMJ 2009: 339: b3805
12.        Meyer TE, et al. Neuropsychiatric events in varenicline and nicotine replacement match users in the Military Health System. Addiction 2013;108:203-10.
13.       Gibbons RD, et al. Varenicline, smoking cessation, and neuropsychiatric adverse events. Am J Psychiatry 2013;170:1460-7.
dimecres, 1 abril de 2015

Resistencias bacterianas: la macroeconomía tiembla ante los gérmenes y busca soluciones

RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS Y MACROECONOMÍA: ¿ESCRIBEN LOS MERCADOS RECTO CON RENGLONES TORCIDOS?


Cada vez con mas frecuencia nos enfrentamos en nuestras consultas de Atención Primaria a problemas relacionados con las resistencias bacterianas y a aislamientos de gérmenes únicamente sensibles a antibióticos de uso hospitalario o combinaciones de ellos, por lo que el arsenal de antimicrobianos de los que se dispone actualmente ve limitada su eficacia, tal como indican los mapas de resistencias bacterianas que se emiten periódicamente. (Tabla resumen sobre espectro de sensibilidad a los antibióticos)

Así pues, hay acuerdo de que las resistencias bacterianas ya son un problema que en un futuro se podría agravar y significar una importante amenaza para la salud pública.
Por otro lado, desde hace aproximadamente 25 años no se han comercializado nuevos antibióticos, puesto que al ser fármacos utilizados para tratar enfermedades agudas que requieren  pautas de  tratamiento puntuales y cortas, parece que no supone un estímulo comercial para que la industria farmacéutica invierta en su investigación.

Estos hechos parece que no sorprenden. Lo que sí que resulta sorprendente es poder leer en la sección de economía y  negocios de la prensa, tan solo  hace un par de meses, un artículo titulado “Efectos económicos de las pandemias” que trata sobre el impacto económico de las resistencias bacterianas. Su autor es Jim O´Neill, presidente de Goldman Sachs Asset Management. David Cameron le encomendó  liderar un estudio con los objetivos de encontrar soluciones a este creciente problema y  de que los líderes del planeta tomen conciencia y actúen. Él mismo se hizo la pregunta de por qué este proyecto se le encargaba a un economista y no a un científico. Y pronto encontró la respuesta al comprobar que la resistencia antimicrobiana tiene importantes implicaciones para la economía mundial, además de para la salud de la población.

Actualmente mueren al año 60.000 personas por causas relacionadas con las resistencias bacterianas en EEUU y Europa, cerca de 10 veces las muertes por Ébola. Según el  informe  emitido, se estima que unos diez millones de personas a partir de 2050 estarían en riesgo de morir por infecciones banales debido al desafío de microorganismos resistentes, unas 700.000 personas/año  y un coste de 100 millones de dólares/año, lo cual equivaldría a las muertes por cáncer, diabetes, accidentes, SIDA, y diarreas. Lo considera una amenaza para el planeta mayor que el cambio climático. El análisis del impacto económico aporta datos de que un aumento del 40% de dichas resistencias, supondría que el producto  bruto mundial (PBI) sería 0,5 puntos porcentuales y 1,4 puntos menor en 2020 y 2030 respectivamente. Y para 2050 la baja sería de 3 puntos. La pérdida acumulada del PBI mundial en los próximos 35 años llegaría a los 100 billones de dólares.

Si se tuvieran en cuenta los daños producidos por enfermedades infecciosas extrahospitalarias, los costes sanitarios o la disminución de calidad de vida por dificultad para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, sumaría un 4% más de pérdidas en el PIB mundial.
Concluye que las acciones  pasan  por instar a los miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al acuerdo de normas y políticas para solucionar este problema y retar a la Industria Farmacéutica ofreciéndole incentivos de mercado que ahora no tiene para realizar investigación que lleve a comercializar  nuevos antibióticos. Además de las ya conocidas medidas de reducir el consumo y racionalizar la prescripción de antibióticos, así como de fomentar el uso de métodos de diagnóstico rápido.

Parece que se han puesto manos a la obra, puesto que, posteriormente se ha publicado en la revista Nature, y difundido en la prensa, la investigación por parte de un equipo de investigadores de EEUU, de un nuevo antibiótico que vendría a paliar el problema de las resistencias por su nuevo mecanismo de acción, la teixobactina, que se plantea como alternativa frente a S Aureus, Mycobacteria Tuberculosis o Clostridiumm Difficile. Aunque parece  que no supondría una solución a las resistencias de K.Pneumoniae y  P Aeruginosa. Sin embargo, quedan pendientes varias fases de investigación, puesto que solo se ha probado en ratones y falta establecer su tolerancia, toxicidad y biodisponibilidad en ensayos clínicos.

Una vez más asistimos al imperio de la macroeconomía y de los determinantes económicos sobre la salud pública de los habitantes del  planeta  y al hecho de cómo el interés de la investigación no responde a las necesidades y problemas de salud, sino a los incentivos comerciales de la industria farmacéutica y de la economía mundial.

Resulta asombroso e inquietante pensar que se pueda poner solución al problema de las resistencias bacterianas  por miedo a que se vea afectado el PIB mundial y no por evitar morbimortalidad, calidad y expectativa de vida de las personas. Tal vez nos podamos  beneficiar  como efecto colateral de solucionar un potencial problema económico.

Paradójicamente seguirán existiendo enfermedades tropicales  olvidadas como la enfermedad de Chagas, enfermedad del sueño, Kala azar, helmintiasis transmitidas por el suelo, úlcera de Buruli... Son las otras enfermedades transmisibles. Aquéllas para las que no se han desarrollado tratamientos, no se han adaptado a su contexto de uso o son inaccesibles para las comunidades y personas que las precisan. 
Y eso a pesar de que afectan a 1400 millones de personas en 149 países, donde provocan un enorme coste en sufrimiento, discapacidad y muertes evitables, además de lastrar las posibilidades de mejora en el desarrollo, la calidad de vida y por supuesto, también el PIB, del 75% de los países del mundo
Punto farmacológico nº 79. Resistencia bacteriana. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Noviembre 2013. Pág 17.

-PD: Para consultar el mapa de resistencias bacterianas de la Comunitat Valenciana de 2014, pinchar aquí.dimecres, 11 març de 2015

¿Algo que añadir a la lista de fármacos que Prescrire recomienda retirar?


Un febrero más y por tercer año consecutivo, la revista Prescrire publica su lista de fármacos a retirar. El listado que comenzó con 57 fármacos/grupos de fármacos, aumentó a 68 en el 2014 y a 71 en el presente año.

Muchas de las recomendaciones de los autores se perpetúan en el tiempo, como el ya conocido aliskirén, la ivabradina, los IDPP-4, la trimetazidina (que ya comentamos en este blog hace dos años) o los descongestionantes nasales u orales como la pseudoefedrina, bien por no haber demostrado eficacia alguna, bien por suponer más perjuicios que beneficios para la salud de los pacientes.

Las cuatro nuevas adquisiciones del año 2015 son:

Olmesartán y sus combinaciones:

Este principio activo no ha demostrado ser más eficaz que otros ARA-2 y dentro de sus efectos secundarios encontramos la posibilidad de provocar enteropatías, diarrea crónica grave, disminución de peso de forma alarmante y posibilidad de aumentar la mortalidad por causa cardiovascular.

Pegloticasa:

Autorizado en España en octubre de 2012 y para uso hospitalario de casos graves de gota crónica tofácea debilitante con o sin afectación erosiva de las articulaciones con fracaso de otros tratamientos. En el que la AEMPS recomienda su uso con vigilancia estrecha con profesionales con experiencia en el manejo de la anafilaxia, monitorizando al paciente y con disposición de un equipo de reanimación.

Como efectos secundarios cuenta con cuadros graves de anafilaxia, infecciones cutáneas o problemas cardíacos.

Droperidol:

Fármaco de uso hospitalario indicado para la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios debidos a la anestesia o al uso de opiáceos. Puede provocar alteraciones del ritmo ventricular y se han descrito casos de muerte súbita.

Teriflunomida:

Medicamento que también es de uso hospitalario, portador del icono con el triángulo invertido (seguimiento adicional por seguridad), utilizado en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Entre sus reacciones adversas se describen alteraciones hepáticas, leucopenia y mayor posibilidad de infecciones, siendo estos efectos secundarios graves y en ocasiones mortales.


Desde el Grup del Medicament proponemos añadir algunos fármacos que no cita Prescrire y que creemos que también deberíamos evitar:

Glibenclamida:

Riesgo de hipoglucemias graves.

La glibenclamida es la sulfonilurea que produce más hipoglucemias en comparación con el resto de SU (incluidas glipizida, gliclazida y glimepirida).

El riesgo de hipoglucemia aumenta en caso de edad avanzada, insuficiencia renal crónica, o desorden en los horarios de las comidas y mala nutrición.

Todavía de vez en cuando llega algún paciente nuevo en tratamiento de larga duración con glibenclamida.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25466239

http://redgedaps.blogspot.com.es/2015/01/siguen-las-sulfonilureas-siendo-utiles.html

Diclofenaco:

Aumento del riesgo cardiovascular.

El diclofenaco tiene un grado de selectividad para la COX-2 similar a la del primer Coxib, el celecoxib. Los estudios recientes apuntan a un mayor riesgo cardiovascular respecto a otros AINEs tradicionales y similar al observado para los Coxibs. No aporta ninguna ventaja sobre naproxeno o ibuprofeno y eleva el RCV en una magnitud muy similar al etoricoxib. No se debe usar en pacientes de riesgo CV, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular. El riesgo CV parece aumentar con dosis mayores de 100 mg/día.

Entre los AINEs de uso frecuente, es el naproxeno a dosis de <500 mg/día el que menos incrementa el RCV, seguido del ibuprofeno en dosis de <1200 mg/día.

Deberíamos considerar inicialmente dosis de 250 mg/12 h de naproxeno (<500 mg/día).

Deberíamos usar dosis de ibuprofeno de 400 mg/8 h (<1200 mg/día), en vez de las presentaciones de 600 mg.

El diclofenaco es un fármaco que ha sido muy usado, y aún se sigue usando. El diclofenaco se usa larga manu en urgencias, IM o endovenoso en gotero, a veces asociado a metamizol.

Mepifilina:

Es el teofilin acetato de mepiramina como así la denominan en la base de datos BOT  pero también es denominada mepiramina acefilinato por la AEMPS. Un viejo antihistamínico (Mepiramina) asociado a una sal de Teofilina: el acetato de teofilina. En la ficha técnica no se especifica la cantidad de teofilina que libera.
Según ficha técnica: este medicamento contiene mepifilina que pertenece al grupo de medicamentos antihistamínicos H1. Se indica para: para el tratamiento de la broncoconstricción en pacientes con bronquitis agudas y crónicas (inflamación de los bronquios).

No es expectorante, ni mucolítico, ni antitusígeno, así que se libró de ser desfinanciado, pero se usa ampliamente para la tos por broncoespasmo. El uso de mepiramina en pacientes asmáticos es controvertido puesto que los antihistamínicos H1 pueden producir broncoconstricción y, por tanto, agravar el asma. Su uso indiscriminado para catarros puede producir taquicardias, crisis hipertensivas, insomnio y agitación, así como retención urinaria y glaucoma por sus efectos anticolinérgicos.

Dada su escasa eficacia (lo último publicado en pubmed es una carta al director de uno de los miembros del Grup) y sus potenciales efectos adversos, no debería ser utilizado para el tratamiento de la tos ni de los síntomas catarrales.

Escitalopram:

Enantiómero de la molécula citalopram, ISRS con las mismas indicaciones terapéuticas autorizadas (depresión, trastorno del pánico y trastorno obsesivo-compulsivo). La AEMPS, en el año 2011, informaba de la capacidad del citalopram de alargar el intervalo QT de forma dosis dependiente, es decir, más capacidad de alargar el intervalo cuanta más dosis de citalopram se administra, recomendando no sobrepasar los 40 mg diarios y los 20 mg/día en mayores de 65 años o en personas con disfunción hepática.

Dos meses más tarde la AEMPS insistía en la posibilidad que tiene la molécula escitalopram de producir un alargamiento del intervalo QT también de forma dosis dependiente, por lo que recomienda no administrar más de 10 mg al día en personas mayores de 65 años.

Nuestra recomendación de sacarlo de la lista de fármacos de uso habitual en Atención Primaria se debe a que es un medicamento que no aporta nada nuevo sobre el citalopram original, que a una dosis responsable no tiene razón de ser objeto de cuestionamiento.

Esomeprazol:

Este esteroisómero del omeprazol, tiene la misma eficacia que el omeprazol pero es mucho más caro. Según afirmaba ya el Prescricre en 2012 “su finalidad es puramente comercial e industrial”. En 2008 Vicente Baos también hablaba ya en esta misma línea.
Nuestra recomendación de sacarlo de la lista de fármacos de uso habitual en Atención Primaria se debe a que es un medicamento que no aporta nada nuevo salvo que puede administrarse en forma líquida por sonda nasogástrica.

dijous, 19 febrer de 2015

Ligero repunte del gasto farmacéutico en receta en el Sistema Nacional de Salud en 2014, estable en la Comunitat Valenciana


La factura farmacéutica en receta del Sistema Nacional de Salud (SNS) comienza a repuntar de nuevo aunque de forma tímida. Da la impresión que el efecto de las medidas tomadas en los últimos años para reducirla (fomento de la prescripción por principio activo, desfinanciación de grupos de medicamentos y aumento del copago), a pesar de que tuvieron un gran impacto, se han agotado ya y comienzan a ser absorbidas por el sistema y por los ciudadanos.

En el caso de la Comunitat Valenciana (CV) las diferencias no son demasiado grandes, aunque se mantiene la ligera tendencia a mantenerse por debajo de la media estatal iniciada en 2011. Es difícil poder precisar a qué se debe esta pequeña diferencia en porcentaje, que en cantidad de dinero puede ser sustancial; lo que sí es cierto es que no se debe a la instauración de los famosos  y polémicos algoritmos corporativos de prescripción, ya que estos no comenzaron a instaurarse hasta mitad del 2013. Por otra parte, el precio medio de la receta, a diferencia de la de todo el estado, se ha seguido reduciendo en nuestra comunidad, pero probablemente se explica porque el precio era y aún sigue siendo ligeramente superior.Datos de consumo de medicamentos en receta en 2014 del Sistema Nacional de Salud

España
CV
Gasto total
+ 1,95
-0,17%
Recetas
+1,06%
+0,59%
Gasto medio por receta
(10,78 €)
+0,88%
(11,56 €)
-0,76%
Genéricos
46,52%
NDND: no disponible. Fuente: Nota de prensa del 30 de enero de 2015. Ministerio de Sanidad. Disponible en http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3542Gasto total
En el conjunto del estado el gasto farmacéutico se ha incrementado ligeramente respecto a 2013, un 1,95%, casi tres puntos por encima de la inflación del año, rompiendo así la tendencia a la reducción de los último años.
La situación en la CV es ligeramente distinta con un mínimo descenso del 0,17%. Únicamente tres comunidades autónomas (CCAA) han podido seguir reduciendo la factura farmacéutica, Euskadi con el -3,8%, Galicia con el -1,64% y nuestra CV. Por contra,  ha habido CCAA con grandes incrementos del gasto como Extremadura con el +5,96% o Madrid con el el +5,39% o Baleares con el +3,89%.

Número de recetas
El número de recetas vuelve a  aumentar ligeramente en todo e estado, con un 1,06%, y un porcentaje similar en la CV con el 0,59%. De nuevo destaca el País Vasco con un descenso del 9,7% en el número de recetas.

Gasto mediano por receta
El gasto medio ha experimentado un discreto incremento en todo el estado, con el 0,88%, y un ligero descenso en la CV, del 0,76%.

Uso de genéricos
Parece ser que comienza a tocar techo el uso de genéricos en España, ya que el 46,5% sobre el total de envases prescritos de 2014 es parecido al del 45,8% del año anterior. La nota del Ministerio de este año no ofrece datos sobre su importe, aunque es poco probable que no sea muy distinta de la del año pasado, del 20,6%, notable, pero insuficiente.

Gasto en recetas hospitalario
El Ministerio de Sanidad sigue sin publicar el gasto en medicamentos en los hospitales públicos de forma regular e integrada con el gasto en receta. Es conocido que este gasto es cada vez mayor, por lo que disponer de este dato permitiría tener una visión de conjunto de todo el gasto farmacéutico público.


dimecres, 11 febrer de 2015

Bupropion + Naltrexona: ¿Serendipia o marketing para la obesidad?


La Agencia Europea del Medicamento (AEM) acaba de dar el visto bueno a la asociación de bupropion y naltrexona (Mysimba®) para el tratamiento de la obesidad con índice de masa corporal (IMC) superior a 30 o del sobrepeso con IMC superior a 27, cuando coexista con hipertensión arterial, hipercolesterolemia o diabetes tipo 2. El tratamiento debería ser interrumpido si transcurridas 16 semanas no se ha obtenido una reducción de al menos un 5% del peso corporal inicial.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España aún no ha decidido si el medicamento será o no financiado con cargo al sistema público de salud y no está aun disponible la ficha técnica del producto.
La misma combinación con las mismas indicaciones fue aprobada en septiembre para su comercialización en USA con el nombre de Contrave®, tres años después de que la FDA condicionara su aceptación a los resultados de estudios de seguridad cardiovascular.
Naltrexona es un antagonista opiáceo autorizado y comercializado hasta ahora para mantener la abstinencia en pacientes que han sido dependientes de opioides o alcohol. Su uso está contraindicado en pacientes que siguen tratamiento con opioides, incluyendo analgésicos, antitusivos o antidiarreicos.
La historia de bupropion es la de un luchador. Se ha utilizado en el tratamiento de la dependencia de la nicotina, la depresión mayor, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la prevención del trastorno afectivo estacional. Antes y después de eso, con resultados desiguales, midió sus fuerzas con múltiples adversarios: distimia, trastorno bipolar, fobia social, trastorno por estrés postraumático, dolor neuropático, craving por deprivación de metanfetamina o cocaína, bulimia… Tras un uso tan amplio, todas las presentaciones que contienen bupropion en USA incluyen en su prospecto una advertencia al paciente (black box) sobre el aumento de riesgo de suicidio asociado a este fármaco. Un riesgo que comparte con varenicilina, otro producto usado en adultos para dejar de fumar.
Además, el uso de Bupropion expone a un aumento del riesgo de  episodios cardiovasculares y elevación aguda de la tensión arterial, incluso en pacientes no hipertensos, como recogen desde noviembre de 2014 las fichas técnicas de todas sus presentaciones.
Estas son hasta ahora las cicatrices de Bupropion, un fármaco mercenario veterano en cien batallas, que sigue buscando su lugar bajo el sol.
Qué un fármaco tenga nuevas indicaciones muy diferentes de las previas puede deberse a una peculiar forma de la casualidad: la serendipia. Un término de significado similar a chiripa, aunque de resonancias más cultas. En farmacología se llama serendipia al fenómeno por el que se descubren nuevos efectos de mecanismo diverso y posible utilidad, en fármacos investigados o utilizados con otros fines.
En plena sequía de nuevas moléculas, cuando un fármaco, dos en este caso, se autorizan para indicaciones poco relacionadas con las previas, surgen dudas ¿Se trata de sacar partido terapéutico a la serendipia o de ubicar al fármaco en un nicho comercial distinto, para ordeñar beneficios, una vez agotado su periodo de exclusividad de datos?
Dicho de otro modo ¿se aportan nuevas soluciones a la escasez terapéutica para un problema de salud o se reactiva la rentabilidad financiera de un fármaco al final de su ciclo comercial?
En las últimas semanas se han publicado aun más informaciones si cabe, destacando el impacto del sobrepeso y la obesidad como factor de discapacidad, morbilidad y mortalidad, así como su impacto sobre la economía, incluso estimando una población mundial afectada, dos veces y media superior a la de personas desnutridas. Una notable contribución mediática, casual o no, al mejor aterrizaje del nuevo producto.
Según la OMS, la prevalencia del obesidad en 2008 estaba entre el 3.9 y el 6.5% en países de ingresos bajos y medios bajos, mientras que se movía entre el 24.5 y el 21.7% en los países de ingresos medios altos y altos.
Así que este nuevo producto sería una muestra más de como el esfuerzo innovador de la industria farmacéutica sigue apuntando a dianas de gran diámetro (problemas de salud de alta prevalencia), duraderas (que tiendan a la cronicidad), pero sobretodo sólidas (en países con recursos para pagar los costes de nuevos tratamientos).

Mientras se mantenga esa tendencia de la investigación e innovación terapéutica, las personas afectadas por los problemas de salud más agudos y graves en países con bajos ingresos y las que sufren enfermedades raras, seguirán esperando soluciones que casi nadie está buscando.